+95 13 685 231, +95 1 3685 265, +95 9 443 778 888, +95 9 540 5888

ကိုးကန္႕ဟြာေကြ႕ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ
၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္

သို႕အပ္ႏွံထားႏုိင္ျပီး၊ အျမန္ဆံုး ေရာင္း/၀ယ္/ငွား ျဖစ္ေစရန္ စာနယ္ဇင္းမ်ိဳးစံုႏွင့္
Facebook,Website မ်ိဳးစံုတို႕တြင္ အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာ ေပးျခင္းတို႕ကို လူၾကီးမင္း တို႕၏
စိတ္တိုင္းက် အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနပါသည္။

What We Do

Sale / Rent

City

Property type

Township

size ( SqFT or acre )

prize ( $ or mmk ( Lakhs ) )

Latest Properties

View all Listing

What We Do

View Detail

土地合作开发与房产建筑工程。

土地,别墅,店面,公寓大楼,

厂房与仓库的租赁和买卖 仲介服务。

商业考察咨询,缅甸当地法律咨询,

房产查验与签署合同过户更名。

海外投资设厂咨询。

房屋代销等业务。

ေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အဆင့္ျမင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း။

အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၊ကြန္ဒို၊တိုက္ခန္း၊ရုံးခန္း၊စက္ရုံ၊ဂိုေဒါင္၊ဆိုင္ခန္းမ်ား ေရာင္း/၀ယ္/ငွားရမ္းေပးျခင္း။

အိမ္၊ျခံ၊ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအၾကံေပးျခင္း။

အေရာင္း/အ၀ယ္/ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း။

အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ ေျမအမည္ေပါက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ေျမကြက္ခြဲစိပ္ေပးျခင္း၊ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေထာက္အထားမ်ား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔အျပင္ လူၾကီးမင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၊ကြန္ဒို၊တိုက္ခန္း၊ရုံးခန္း၊စက္ရုံ၊ဂိုေဒါင္ႏွင့္ဆိုင္ခန္းမ်ားကိုကိုးကန္႕ဟြာေကြ႕ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ သို႔အပ္ႏွံထားႏိုင္ျပီး၊ အျမန္ဆုံး ေရာင္း/၀ယ္/ငွား ျဖစ္ေစရန္ စာနယ္ဇင္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ Facebook,Website မ်ိဳးစုံတို႕တြင္ အခမဲ႔ ေၾကာ္ျငာ ေပးျခင္းတို႔ကုိ လူႀကီးမင္း တို႔၏ စိတ္တိုင္းက် အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနပါသည္။

Land development and real estate construction projects.

Selling, Buying and Leasing of Factory, Warehouse, Bungalow.

House, Land, Condominium,Apartment,Office, Showroom, Industrial Land etc.

Legal Consultant and property transfer.

Real estate (real property) assessed valution.

Please call us for more information